Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Δονούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     Δονούσα 08/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                Αρ. πρωτ. 58
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                        ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Δονούσας .

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Δονούσας » από Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 έως και Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 8.591,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.