Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων Κ. Δονούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                        Δονούσα 08/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 60
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων Κ. Δονούσας.

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων Κ. Δονούσας» από Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 έως και Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.