Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           Κουφονήσι 12/5/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 62
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος
Τηλέφωνο: 2285071379                                                                                                                                 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων

Δια της παρούσης η Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: «Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κ. Κουφονησίων» από Τρίτη 12 Μαΐου 2020 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 16.997,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Κωβαίος Αντώνης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

Επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων. Πλήρης  ημερινή και νυχτερινή βάρδια, καθημερινής ημέρας ή αργίας,  

200

 

68,54

 

13.708,00

 

Φ.Π.Α. 24% 3.289,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.997,92

Νάξος 29 / 04 /2020

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                                                                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σταμάτης Βερύκοκκος                                                                                                                                                  Καμπούρη Ελένη

 

                                           

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                            Επίβλεψη καλής λειτουργίας  τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Κουφονησίων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        

Η παρούσα αφορά την επίβλεψη της καλής λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου της Δ.Κ. Κουφονησίων και έγινε λαμβάνοντας υπόψη :

  • Την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην Κοινότητα Κουφονησίων (ΦΕΚ 599/Β/5-5-2005) σύμφωνα με το με αριθ. 5139/25-4-2005 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • την ανάγκη της αδιάκοπης, απρόσκοπτης και επί εικοσιτετραώρου βάσεως συνεχούς παρακολούθησης και επίβλεψης της καλής λειτουργίας του τουριστικού καταφυγίου στην Δ.Κ. Κουφονησίων.
  • Την αυξημένη επισκεψιμότητα του χώρου του τουριστικού καταφυγίου καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
  • Τη σημασία της άμεσης έκδοσης των φορολογικών παραστατικών που αφορούν τα έσοδα του τουριστικού λιμένα υπέρ του Δήμου .

Η παρούσα  περιλαμβάνει :

α) Παροχή βοήθειας ελλιμενισμού –καβοδέτηση- των σκαφών που εισέρχονται στο τουριστικό καταφύγιο.

β) Επίδοση στον Κυβερνήτη κάθε καταπλέοντος σκάφους αντιγράφου του ισχύοντος Κανονισμού και Τιμολογίου και συμπλήρωση του ειδικού εντύπου καταγραφής των στοιχείων σκάφους– πλοιοκτήτη, λήψη δήλωσης αποδοχής ελλιμενισμού.

γ)  Την αγαστή υποστήριξη και συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας όσον αφορά στην είσπραξη των εσόδων.

δ) Tην ορθή και επιμελή τήρηση και έκδοση στοιχείων και βιβλίων στο χώρο του καταφυγίου, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων.

ε) Σύνδεση των σκαφών με τα μηχανήματα (PILARS) παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

στ)  Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου του καταφυγίου και των τουαλετών, καθώς και έλεγχο αποκομιδής στερεών απορριμμάτων.

ζ)  Παροχή πληροφοριών για δημόσιες υπηρεσίες του νησιού.

η) Ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής του τόπου ή του Αστυνομικού Σταθμού για υπόπτους κλοπής ή καταστροφών εγκαταστάσεων.

θ) Ενημέρωση Λιμενικής Αρχής σε περιπτώσεις μη επιτρεπόμενης εισόδου ή στάθμευσης κάθε είδους οχημάτων και τροχοφόρων στη ζώνη του Καταφυγίου.

Ο Ανάδοχος θα είναι επιφορτισμένος με την αυστηρή τήρηση του Κανονισμού από όλους τους χρήστες των θαλασσίων και χερσαίων χώρων του Καταφυγίου, θα ενημερώνει άμεσα για την έγκαιρη συντήρηση ή αποκατάσταση των ζημιών των εγκαταστάσεων και θα ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους Φορείς σε  περίπτωση πρόκλησης περιστατικού ρύπανσης και θα μεριμνά δια την άμεση άρση οποιασδήποτε κατάστασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σε ανθρώπινη ζωή ή ζημιάς σε σκάφη στο χώρο του καταφυγίου.

Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης θα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μετά την έκδοση βεβαίωσης του Προέδρου της Κοινότητας και θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη αμοιβή του αναδόχου μετά την έκδοση σχετικού παραστατικού από τον ανάδοχο.

Η εργασία θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30 Νοεμβρίου 2020

 

     Ο  συντάξας

    Σταμάτης Βερύκοκκος

 

Σχόλια are closed.