Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟ-ΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» έως την Δευτέρα 21 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 9.374,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Ποινικό Μητρώο
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.