Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου 1ου Παιδικού Σταθμού για το έτος 2020

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 26/05/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 7916/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                   Προς: Σωμαρίπα Ευάγγελο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                         MEGA – LIFT
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                        Αβαρικιώτη 3
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                             Γκύζη, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου 1ου Παιδικού Σταθμού για το έτος 2020»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 7849/25.05.2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α-999 (ΑΔΑ : Ψ3ΥΕΩΚΗ-ΙΝ5), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο του 1ου Παιδικού Σταθμού για το έτος 2020», από σήμερα Δευτέρα 25.05.2020 έως και Παρασκευή 29.05.2020 10 π.μ προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Υπηρεσία : «Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου 1ου Παιδικού Σταθμού για το έτος 2020» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 2.400,00 €

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.