Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης : Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 27/05/2020
Αριθμός πρωτοκόλλου 8074/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                            Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                           1.ΤΕΧΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                   ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                                           ΑΦΜ 130665915  ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
Τηλέφωνο: 2285360156                                                                                             ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
FAX: 22850-23570                                                                                                       2.Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης : Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.121,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 7847/25.05.2020 ΑΑΥ A-989 (ΑΔΑ:6963ΩΚΗ-ΞΘΡ),(ΑΔΑΜ:20REQ006759581) ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της δαπάνης «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 7.378,00€ το οποίο θα κατανεμηθεί στα έτη 2020 και 2021 ως εξής : α. Με το ποσό των 3.301,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2020 και β. Με το ποσό των 1.819,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2021.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η δαπάνη θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.