Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία : Συμβόλαια υποστήριξης για τα προγράμματα ACE ERP Ecm για τα έτη 2022-2023-2024

Αρ. πρωτ.  10442/17.06.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

 

Προς:

UNI SYSTEMS

Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

Α.Φ.Μ. 094029552

Τ.Κ. 176 71 Καλλιθέα

 

 

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου

r

από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία :
«Συμβόλαια υποστήριξης για τα προγράμματα ACE ERP Ecm για τα έτη 2022-2023-2024
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής :
α. Ποσό 0,00 € το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6266 οικονομικού έτους 2022
β. Ποσό 3.255,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6266 οικονομικού έτους 2023
γ. Ποσό 1.085,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6266 οικονομικού έτους 2024

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1319/06.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
CPV : 72211000-7 [Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη]

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για επιμέρους τμήματα αυτών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (επισυνάπτεται).
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της υπηρεσίας).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.