Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία : Συμμετοχή τριών υπαλλήλων του Δήμου σε διαδικτυακό σεμινάριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.10633/20.06.2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Προς:

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1ου Επιπέδου

Κέντρο Εκπαίδευσης

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.

Λ. Βουλιαγμένης 512 – Άλιμος

ΑΦΜ : 800444854 ΔΟΥ Γλυφάδας

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία :
«Συμμετοχή τριών υπαλλήλων του Δήμου σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα ‘Πρώτη γνωριμία με την λογιστική μεταρρύθμιση του Δημοσίου (ΠΔ 54/18) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 & 28/06/2022’»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

 

από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.
Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 300,00 € (οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες απαλλάσσονται Φ.Π.Α.)

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1371/17.06.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
CPV : 80522000-9 [Σεμινάρια κατάρτισης]

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για επιμέρους τμήματα αυτών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα :

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (επισυνάπτεται).
4. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της υπηρεσίας).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α και β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.