Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αρ. πρωτ. 11471/1-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά Αντώνιο Σκαρλάτο
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 15.621,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Κ. Σχοινούσας » από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.