Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων

                                                     Αρ. πρωτ. 12234/13 -7-2022

 Προς : Ψαρρό Μιχαήλ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά

Τηλέφωνο: 2285071545                                                                                       Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

       «Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων

                                              και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 24.552,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για τις «Εργασίες παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και ΒΙΟ.ΚΑ. Κουφονησίων» από την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

 

 

Σχόλια are closed.