Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων Δ.Ε. Δρυμαλίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 12160/12-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Προς :

Εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ Α.Ε.

«Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων Δ.Ε. Δρυμαλίας»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 19.976,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια αντλιών ακαθάρτων Δ.Ε. Δρυμαλίας » από Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.