Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Οριοθέτηση Κολυμβητικών Περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αρ. πρωτ. 12562/18-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                        Προς : ΠΙΤΤΑΡΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟ
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«Οριοθέτηση Κολυμβητικών Περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,
έτους 2022»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 18.352,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «Οριοθέτηση Κολυμβητικών Περιοχών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022» από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 έως και την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.