Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Προμήθεια εξοπλισμού ακτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  7-8-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.13434

 

 

Προς:1.Λεγάκη Ιωάννη

2.Σφυρόερα Νίκο

3.Τριαντάφυλλο Ματθαίο

4.ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ.Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

 

 

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Προμήθεια εξοπλισμού ακτών

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για προμήθεια εξοπλισμού ακτών από Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 έως και Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  13.799,17 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

 

 

 

Συνημμένο

Σχόλια are closed.