Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την «προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών θαλλασινού νερού και προώθησης καθαρού νερού αφαλάτωσης Σχοινούσας »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                  Αρ. πρωτ. 12658/19-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                             Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Σκουλάτο Ευάγγελο

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 36.999,12 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ» από Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 έως και την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.