Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                                                               Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                                                                                                                                                                                                                                       ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλέφωνο: 2285071545

 Αρ πρωτ. 15013/24-8-2022

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.418,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ » από Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.