Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για Πραγματοποίηση διάλεξης για την εκμάθηση της ιστορίας της παραδοσιακής μουσικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 15015/24-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών Προς :ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΑΝΝΑ
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Πραγματοποίηση διάλεξης για την εκμάθηση της ιστορίας της παραδοσιακής μουσικής
και μουσικών οργάνων στο Κουφονήσι στις 29 Αυγούστου 2022.

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.450,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να
καταθέσετε οικονομική προσφορά για: “Πραγματοποίηση διάλεξης για την εκμάθηση της
ιστορίας της παραδοσιακής μουσικής και μουσικών οργάνων στο Κουφονήσι στις 29
Αυγούστου 2022 ” από Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 έως και Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.