ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος,6/12/2016 Αρ.πρωτ:   22669
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου   Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες: Σέρβος Ιωάννης
Τηλ.: 2285360115-114
Fax: 2285023570
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αδειών λογισμικού
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια αδειών λογισμικού έως και την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για την υπό προμήθεια αδειών λογισμικού , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα: Διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του N 4412/2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.  
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.