Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Πτολεμαΐδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Νάξος,18/7/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. Πρ.: 12227

1.ΕΡΜΗΣ  EXPRESS

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΤΚ84300

Τηλ.2285026311

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Αικ. Μαργαρίτη

Τηλέφωνο: 2285360100

FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Πτολεμαΐδα.»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α-1023 (ΑΔΑ:ΩΤΝΒΩΚΗ-9ΗΨ),  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Πτολεμαΐδα.» .

Υπηρεσία : : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Πτολεμαΐδα.» .

»» ενδεικτικού προϋπολογισμού 120,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.