Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Υπηρεσία Ταχυμεταφορών  2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                             Νάξος, 11.11.2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                         Αρ. Πρ.: 20229
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                                                               Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                                                  34800 ΝΑΞΟΣ
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Υπηρεσία Ταχυμεταφορών
2020 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την 19840/05-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-1390, ΑΔΑ : Ω8ΣΞΩΚΗ-Ψ4Λ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς ,στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος,από Δευτέρα 11 Νοεμβρίου  έως και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 ώρα 14.00 μ.μ.Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Τετάρτη 20  Νοεμβρίου από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η εν λόγω υπηρεσία, με CPV 64121100-1, αφορά σε ολόκληρο το έτος του 2020 και δεσμεύει τον Κ.Α.00-6221,με ποσό ύψους 3.000 € .Κριτήριο για την ανάδειξη του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗ(αφορά από Νάξο προς πόλεις χερσαίας ή νησιωτικής Ελλάδας)
ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΠΡΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 3 ΚΙΛΑ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΙΛΟ ΠΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αποστολές εντός πόλης και περιφέρειας πραγματοποιούνται με ευθύνη του Δήμου.

Σε περίπτωση ύπαρξης όμοιων προσφορών ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση ,κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της σχετικής υπηρεσίαςμε δική τους ευθύνη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα.Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Συνημμένο αρχείο

 

                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                           κ.α.α

                                                                                                                                 Ευάγγελος Κατσαράς

                                                                                                                                       Αντιδήμαρχος

Comments are closed.