Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος 26-8-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.14477

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πληρ. : Παναγιώτης Σκιαδαρέσης

Τηλέφωνο: 2285360142                                                  Προς:   Ναυπλιώτης Γεώργιος &ΥΙΟΙ Ο.Ε.

FAX:     2285023570

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

« ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:  « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΛΥΟΣ» από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  5.983,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Δείτε την Τεχνική έκθεση

Comments are closed.