Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντήρηση παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης  ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΑΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δονούσα  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.124

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Πράσινος Δημήτριος                                ΠΡΟΣ:   προς κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ ΔΟΝΟΥΣΑΣ» από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.754,69 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας. 2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Πράσινος Δημήτριος

Δείτε την μελέτη

Σχόλια are closed.