ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 16/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αρ. Πρ.: 16071

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς:

1.Κων/νο Σκουλάτο-Μαρία Σκουλάτου Ο.Ε

Λατομικά Υλικά

Ποταμιά Νάξου

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Μάρθα-Αγγελική Βαλτάσσαρ

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Προμήθεια αδρανών λατομικών υλικών» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 9.954,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την αρ.πρωτ.15548/2019, Α-1177/09-09-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΔΑ : 65Ν5ΩΚΗ-ΟΥΧ  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας ««Προμήθεια αδρανών λατομικών υλικών» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων,από σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019  έως και Παρασκευή  20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φορολογική Ενημερότητα

2.Ασφαλιστική Ενημερότητα

3.Υπεύθυνη Δήλωση

Υπηρεσία : ««Προμήθεια αδρανών λατομικών υλικών» στο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 9.954,72 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

 

 

 

Σχόλια are closed.