Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για παράθεση γέυματος στα πλαίσια των σεμιναρίων πρώτων βοηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. πρωτ. 22545/6-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

 

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά

τηλέφωνο: 2285071545

 

                        Προς :

                                               Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Τ

 

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΔΟΚ

ΣΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού  800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την “ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΔΟΚ ΣΤΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ”  από την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 έως και το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022.

 

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΤΕΧΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΤΕΝΙΚΗ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

           Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

 

 

Σχόλια are closed.