Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΚ Ηρακλειάς   

                                    αρ.πρωτ. 16714/19-9-2022

 Προς :

                                             κ.  Ιωάννη Γαβαλά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά

Τηλέφωνο: 2285071545

 

 

 

 

                               Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

        «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»

 

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού  1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ»  από την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων

β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

 

 

Σχόλια are closed.