ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 Νάξος, 29-02-2012
                                  Αρ. Πρωτ.  2595                                                    
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ETOYΣ 2012

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, λαμβάνοντας υπόψη :
1.    τις διατάξεις του άρθρ. 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικού Κώδικα) ,
2.    τις διατάξεις των άρθρ. 18, 20, 21 του Ν. 3731/2008,  
3.    την εγκύκλιο 5/2009 για το ανώτατα ποσά απευθείας ανάθεσης ,
4.    την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων ,
5.    την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ'αρ.11/24-02-2012 (ΑΔΑ Β4Π7ΩΚΗ-Ε8Ρ) περί εγκρίσεως και διάθεσης μεταξύ άλλων, πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών και συνολικού ποσού €20.000,00 σε βάρος των σχετικών  ΚΑ του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού για την ασφάλιση οχημάτων -μηχανημάτων του Δήμου.

Προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές εταιρείες να καταθέσουν οικονομική προσφορά, για δωδεκάμηνη  ασφάλιση, του συνόλου των οχημάτων, μηχανημάτων έργων, δικύκλων και τρικύκλων του Δήμου.
Η ασφάλιση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους κινδύνους :
α) αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες τρίτων και
β) υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων
γ) προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο και Μ.Ο.Α.
Ειδικά για τα οχήματα της Υπηρεσίας Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής, η ασφαλιστική κάλυψη θα περιλαμβάνει και τους επιβαίνοντες κατά την εκτέλεση δρομολογίων. Επίσης θα συνεκτιμηθούν επιπλέον προσφερόμενες ασφαλίσεις όπως : α) υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, β) προστασία BONUS/MALUS  για έως δύο ατυχήματα ανά έτος και ανά όχημα, γ) θραύση κρυστάλλων.
O Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον αριθμό των ασφαλιζόμενων οχημάτων, με νέες προμήθειες ή αποσύρσεις ή να θέσει σε ακινησία ή κυκλοφορία, ανάλογα με ανάγκες του.
Στην παρούσα επισυνάπτεται Πίνακας με τα στοιχεία των ασφαλιζόμενων Οχημάτων-Μηχανημάτων ανά Υπηρεσία, ο οποίος αφού συμπληρωθεί με τα ετήσια ασφάλιστρα σε ευρώ, θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έως την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 στις 10:00π.μ. σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστό φάκελο με την Τεχνική προσφορά της Ασφαλιστικής εταιρείας τους.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των οχημάτων-μηχανημάτων, διαφορετικά δεν θα ληφθεί υπόψη. Πληροφορίες για τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ.Μιχ. Τριαντάφυλλο, Μηχ/γο Μηχ/κό, υπεύθυνο Γραφείου Κίνησης του Δήμου τηλ. 22853-60117.  
Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα εισηγηθεί στον Δήμαρχο, την κατακύρωση της ασφάλισης, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu / διαγωνισμοί. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο.

Πίνακας Οχημάτων

Ο Δήμαρχος κ.α.α.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.