Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Ανανέωση ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Κ. Κουφονησίων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ. 12269/13-7-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                                     Προς : Εταιρεία blue AIGAION
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά INSURANCE SOLUTIONS
Τηλέφωνο: 2285071545

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Ανανέωση ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Κ. Κουφονησίων» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση προσφοράς από Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 έως και την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.640,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.