Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Νάξος,27/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Αρ.πρωτ:20535
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε χώρους ευθύνης του Δήμου Ν΄λαξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 11:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω υπηρεσία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την υπηρεσία, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
4. Αδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.