Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Νάξος,26/09/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                           Αρ.πρωτ: 16756
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300                                                                                                                                                      ΠΡΟΣ
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                                                                                               Κάθε Ενδιαφερόμενο
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του προγράμματος ΙΝΤΕRREG MED CONSUME-LESS

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του προγράμματος ΙΝΤΕRREG MED CONSUME-LESS Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Τρίτη 01/10/2019 και ώρα 09:30 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Eυάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.