Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη δήμου για έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Νάξος, 16-10-2019

Αρ. Πρωτ.: 18110

 

ΠΡΟΣ: 1. ΙΟΛΙΔΑ Ο.Ε

Σύμβουλοι  Οργάνωσης και Διαχείρισης Προγραμμάτων & Έργων.

Λ. Ηρακλείου 366

14122 – Ν. Ηράκλειο Αττικάς

iolidaoe@gmail.com

 

 1. Consortis ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοι

Phoenix Center

Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 27

ΤΘ 4316/57001

Πυλαία – Θεσσαλονίκη

info@consortis.gr

 

 1. ΕΠΤΑ Α.Ε.

Ενέργεια – Περιβάλλον – Τοπική  Ανάπτυξη Α.Ε.

Γραφείο Μελετών

Τηλ.: 2106086300

Ηνιόχου 16

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας: «Υποστήριξη δήμου για έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας ΧΥΤΑ Νάξου».

 

Σχετ.: α) Η σχετική Μελέτη της Υπηρεσίας.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο Δήμος ενδιαφέρεται να αναθέσει την ανωτέρω στο θέμα  παροχή υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική Μελέτη.

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η υπηρεσία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2019 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α.: 20-6117.005

 

Σας καλούμε, όπως καταθέσετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας, μέχρι την Τρίτη 22/10/2019 και ώρα 11:00 πμ στο  πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Η οικονομική σας προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπου, στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), θα αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), θα αφορά τους διαχειριστές.
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
  • Υπεύθυνες δηλώσεις:
 • α) ότι συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους και τη συγγραφή υποχρεώσεων της σχετικής Μελέτηςβ) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

  γ) που θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους έχετε υποχρέωση να καταβάλλετε εισφορές.

  • Κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών του διαγωνιζόμενου, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία που αναγράφεται στο άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων της σχετικής Μελέτης, συνοδευόμενος από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία – έγγραφα από δημόσιο φορέα.
  • Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου του διαγωνιζόμενου, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία που αναγράφεται στο άρθρο 7 της συγγραφής υποχρεώσεων της σχετικής Μελέτης.
  • Εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμου και εν ισχύ πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 ή ισοδύναμου.
  • Έκθεση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της υπό ανάθεση υπηρεσίας.
  • Συνημμένο αρχείο

  Ο Δήμαρχος

 • Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.