Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικών ζεύξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος,10/08/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ.πρωτ: 12642
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικών ζεύξεων.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση ευρυζωνικών ζεύξεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Πέμπτη 16/08/2018 και ώρα 11:00.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω προμήθεια , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προμήθεια, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό πιστοποιήσης για το σχεδιασμό ή την ασφάλεια δικτύων και:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.