Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση ευρυζωνικών δικτυακών ζεύξεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος,08/07/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.πρωτ: 11232
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση ευρυζωνικών δικτυακών ζεύξεων.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την συντήρηση δικτυακών ζεύξεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Παρασκευή 12/07/2019 και ώρα 10:15 .
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω συντήρηση , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό πιστοποιήσης για το σχεδιασμό ή την ασφάλεια δικτύων και τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.