Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διαδικτυακής υποστήριξης σε χώρους ευθύνης του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Νάξος, 05/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αρ.πρωτ:18970
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διαδικτυακής υποστήριξης σε χώρους ευθύνης του Δήμου.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για υπηρεσίες διαδικτυακής υποστήριξης σε χώρους ευθύνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Παρασκευή 09/11/2018 και ώρα 10:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Ποινικό Μητρώο
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.