Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες ηχητικής-μικροφωνικής υποστήριξης σε χώρους ευθύνης του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 30/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ.πρωτ:20928
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες ηχητικής-μικροφωνικής υποστήριξης σε χώρους ευθύνης του Δήμου.

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για υπηρεσίες ηχητικής-μικροφωνικής υποστήριξηςσε χώρους ευθύνης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Τετάρτη 05/12/2018 και ώρα 10:30.
Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.