ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος, 22/11/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ.πρωτ: 16896                           
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                    
Τηλ.: 2285360114-115                                                     
Fax: 2285023570                                                        
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                  

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού ανταλλακτικών ασυρμάτων και ευρυζωνικών δικτύων

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια προμήθεια ανταλλακτικών ασυρμάτων και ευρυζωνικών δικτύων , έως και την Πέμπτη 28/11/2013 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες , για τoν υπό προμήθεια εξοπλισμό , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115) και από το διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή των ειδών και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Τεχνική περιγραφή-Προυπολογισμός

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α. 

Δημήτριος Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.