ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  12/08/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: 10079
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ¨Προμήθεια  Μετεωρολογικών σταθμών  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για την< Προμήθεια  Μετεωρολογικών σταθμών    του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων> έως την Δευτέρα   22/08/2011 στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.900,00   € μαζί με το Φ.Π.Α 16% .
Τα είδη περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
Αργύριος Ανευλαβής
        Αντιδήμαρχος  

 

Σχόλια are closed.