ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Νάξος, 26/09/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ.πρωτ:12064                           
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                 

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  
Τ.Κ.: 84300                                                                        
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                                         
Fax: 2285023570                                                 

E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                                                                                                          

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματων δικτύων τα οποία θα εγκατασταθούν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και την Πέμπτη  29/09/2011 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.   
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τηλ:2285360114) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α. 

Ανεβλαβής Αργύρης

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.