ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος, 13/06/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ.πρωτ:  8133                      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                     
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                            
Τ.Κ.: 84300                                       
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              
Τηλ.: 2285360114                                                         
Fax: 2285023570                                                         
E-mail:giosid@1442.syzefxis.gov.gr                                   

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ H/Y
Σας καλούμε να καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Η/Υ, έως και την Τετάρτη 20/06/2012 και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.  
Oι τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Τηλ:2285360114-115) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου Νάξου: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαγωνισμοί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισμού-αξιολόγησης, παρουσία των διαγωνιζομένων μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας κατάθεσης των προσφορών.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Tεχνική Περιγραφή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α. 

Σχόλια are closed.