ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  12/08/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.10042
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια γραφικής ύλης  Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< προμήθεια γραφικής ύλης  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων> έως την 26/08/2011 στις 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.800,00€ .
Τα υλικά περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Τεχνικές Προδιαγραφές

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
            καα
Δημήτρης Λιανός
   Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.