ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος: 01 / 08 /2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ. : 9509
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          
Ταχ.Δ/νση :Χώρα Νάξου                                                                
Τ.Κ.84300                                                                                       
Τηλ.2285360155                                                                             
Fax:2285023570

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
                                                            
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την μεταφορά λυμάτων και λυματολάσπης από το ΒΙΟΚΑ του Απόλλωνα στο ΒΙΟΚΑ Δημοτικής Ενότητας  Νάξου.
Η μεταφορά θα πραγματοποιείται όποτε προκύπτει ανάγκη κατά το έτος 2011,κατόπιν εντολής του υπευθύνου του ΒΙΟΚΑ Απόλλωνα, και  με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και βάσει της υπ.αριθ.110/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως και την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011  και έως την 12.00 μ.μ.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο.
Σημειώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
1.Κατάλληλο όχημα
2.Άδεια Κυκλοφορίας και  Ασφάλεια  οχήματος
3.Το επαγγελματικό δίπλωμα του οδηγού για την κατηγορία του οχήματος
4.Την οικονομική προσφορά
5.Το όχημα θα πρέπει να έχει ελάχιστο όγκο 10 κυβικών μέτρων μεταφοράς ανά δρομολόγιο.
Οι μεταφορές θα γίνουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του ΒΙΟΚΑ Απόλλωνα, λόγω αιχμής της θερινής περιόδου.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να εξαντλήσει ολόκληρο το ποσό της εγκεκριμένης δαπάνης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο).

Ο Δήμαρχος
  κ.α.α
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.