ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΔΑ: ΩΝ57ΩΚΗ-ΡΒΔ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Νάξος, 29-01-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ: 1055

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και των εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτού και ειδικότερα:

Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
Η επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής ενώπιον των Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

2. Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

γ) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

ζ) Να  έχουν εμπειρία στο αντικείμενο της απασχόλησης (υποθέσεις σχετικές με το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα – παροχή νομικών υπηρεσιών δικαστηριακού και συμβουλευτικού/γνωμοδοτικού χαρακτήρα), η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων, συμβάσεις, αναθέσεις ή δικαστικές αποφάσεις ή δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά κλπ.

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

3. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1055/29-01-2019 προκήρυξη, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη Διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπεύθυνη κ. Μαρία Πολυκρέτη τηλ. επικ. 2285360125), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τοπικό τύπο, ήτοι έως και την 01-03-2019.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Χώρα Νάξου – Δημαρχείο) απ’ όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

Συνημμένο έγγραφο

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

 

 

 

Σχόλια are closed.