ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και των εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτού και ειδικότερα:

Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
Η επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση και επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στο Δημοτικό Κατάστημα, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής ενώπιον των Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών για υποθέσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.