Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».

ΑΔΑ:ΨΠ9ΡΩΚΗ-Φ4Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 2285024259-23771
e-mail : dke@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α ́/15-1-2021).
3. Τις διατάξεις της παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 4829/2021.
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/23-09-2011, 101/12-05-2017 και 75/26-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Την υπ’ αριθ. 30/20-06-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 60Ω7ΩΚΗ-ΓΣΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».
6. Την υπ΄αριθ. 681/24-06-2022 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».
7. Την υπ’αριθμ. 640/16-06-2022 βεβαίωση πιστώσεων του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. περί εγγραφής πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης

8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων για πρόσληψη στα πλαίσια της ανωτέρω ανακοίνωσης
αποφασίζει

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022»:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΝΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
2 ΣΕΡΓΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
3 ΣΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
6 ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
7 ΚΑΓΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
9 ΒΑΛΕΡΗ ΧΑΡΙΤΟΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΣ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
10 ΡΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ε. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
11 ΔΕΤΣΗ ΑΝΝΑ ΙΑΚΩΒΟΣ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (πλήρης απασχόληση- Χώρα Νάξου ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022
12 κατζηλιερη ειρηνη γεωργιοσ Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (μερική απασχόληση – Φιλώτι Νάξου) ΑΠΟ 07-07-2022             ΕΩΣ 26-08-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.