Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Παιδαγωγών με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Γιακουμή Χριστίνα
Τηλέφωνο : 22850-24259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Παιδαγωγών με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α ́/15-1-2021).
3. Τις διατάξεις της παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 4829/2021.
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/23-09-2011, 101/12-05-2017 και 75/26-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5. Την υπ’ αριθ. 30/20-06-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 60Ω7ΩΚΗ-ΓΣΓ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».
6. Την υπ΄αριθ. 681/24-06-2022 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».
7. Την υπ΄αριθ. 30/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ9ΡΩΚΗ-Φ4Ω) Απόφαση Προέδρου.
8. Την υπ’ αριθ. 34/19-07-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧ5ΧΩΚΗ-ΑΔΜ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: « Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας Π.Ε. Παιδαγωγών με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022».
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

αποφασίζει

Την πρόσληψη του κάτωθι υποψηφίου για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση έτους 2022:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ 25-07-2022 ΕΩΣ 26-08-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.