Ο   Πρόεδρος του  Πολιτιστικού Οργανισμού  Δήμου Νάξου
Έχοντας υπόψη:
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009.
2.       Την υπ. αριθμ.πρωτ. 10989/3787/11-5/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.
3.      Το αριθμ. 18047/11.06.2010 του ΑΣΕΠ.  
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά (1) ένα άτομο  για την κάλυψη αναγκών του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Νάξου που εδρεύει στο Δήμο Νάξου  στη νήσο Νάξο του Νομού Κυκλάδων  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Επαναλειτουργία της Δημοτικής Μουσικής μπάντας»  συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

Σχόλια are closed.