Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

ΑΔΑ: ΨΔΛΝΩΚΗ-5ΥΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νάξος,  16-06-2022

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Γιακουμή Χριστίνα

Τηλέφωνο       : 2285024259-23771

e-mail             : dke@naxos.gov.gr

                                                            

                                                                                             

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις της παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 4829/2021.
  3. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α ‘/15-1-2021).
  4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/23-09-2011, 101/12-05-2017 και 75/26-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  5. Την υπ’ αριθ. 15/19-05-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω6ΜΩΚΗ-Ο8Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων».
  6. Την υπ΄αριθ. 332/24-05-2022 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
  7. Την υπ’αριθμ. 283/16-05-2022 βεβαίωση πιστώσεων του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. περί εγγραφής πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
  8. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.
  9. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων για πρόσληψη στα πλαίσια της ανωτέρω ανακοίνωσης

ΑΔΑ: ΨΔΛΝΩΚΗ-5ΥΛ

αποφασίζει

                                                                                                  

Την πρόσληψη των κάτωθι υποψηφίων για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων:

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4 CAFERRA ANA LIA ROBERTO Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.