EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος 22/11/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ με αρ.πρωτ 163 /2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

  ΤΟΥ « ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του  ¨ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

                                            
                                                    Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών  του 2ου Παιδικού Σταθμού  Δήμου Νάξου
                Ν .3584/2007 άρθρο 206 παρ1.

Ειδικότητα

Αριθμός

Ειδικά τυπικά προσόντα

Χρονική

διάρκεια

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΄Η  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Π.Σ.Ε) Τ.Ε.Ι  Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟ Ή ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΕΙ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ(Π.Σ.Ε) Τ.Ε.Ι ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΤΕΕ Ή ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

2 ΜΗΝΕΣ

 

            
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο  γραφείο των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου 84300 εντός  προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης  της ανακοίνωσης σε τοπική ημερήσια εφημερίδα Επίσης ανακοίνωση θα υπάρχει στον πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς στον πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.        Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.        Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους , στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (ΜΟΝΟ για υποψηφίους της κατηγορίας ΤΕ).  Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.
3.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα  κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί  με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,     δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
4.        Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του  έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΕΦ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
5.        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
6.        Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο.

Για υποψηφίους των υπολοίπων νομών που δεν έχουν το κριτήριο της εντοπιότηταςτου παρόντος, απαιτείται η  υποβολή βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα (άρθρο 4 παρ. 5 Ν.2647/1998).

  Σημείωση :

· Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914.
·   Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο).  Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α»

Ι.Ναυπλιώτης Σαραντηνός

Σχόλια are closed.