ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ             Νάξος 26-01-2012
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
Τηλ.- 2285360101

Φαξ – 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΦΕΚ 428Β/17-03-2011) ύστερα από την υπ. αριθμ. 06/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) διευθυντή απόφοιτο ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Οικονομικής Σχολής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν γίνει πλήρωση της θέσεως με τα προσόντα που αναφέρονται παρακάτω για τη θέση από πτυχιούχο ΠΕ, παρέχεται η ευχέρεια απασχόλησης με τα ίδια προσόντα που αναφέρονται παρακάτω, πτυχιούχου ΤΕΙ Οικονομικών ή Λογιστικών σχολών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.        Τίτλος Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχης  ειδικότητας ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή τίτλος σπουδών ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας.
2.        Ειδίκευση σε οικονομικά και λογιστικά συστήματα
3.        Εμπειρία σε αντίστοιχη ή συναφή θέση τουλάχιστον 3 ετών
4.        Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
5.        Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ
Θα προταθούν των υποψηφίων οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με την προαναφερόμενη εμπειρία επιτρέπεται η πρόσληψη με λιγότερη εμπειρία τηρούμενων των λοιπών προσόντων.

–          Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

–          Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

–          Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Οι υποψήφιοι θα δώσουν συνέντευξη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Δημοτικό Κατάστημα Νάξου, ΤΚ 843.00 Νάξος – αρμόδια , τηλ. 22853-60101, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Νάξου στο οποίο εδρεύει η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Λήξη προθεσμίας αιτήσεων  08/02/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός

Σχόλια are closed.