Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

                                                                     Α.Δ.Α.: ΩΒΠΓΩΚΗ-7Ε8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                             Νάξος,   17-10-2019
Αρ.  Πρωτ.:  18343 

                                  

               ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                               

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102 Α) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).
  4. Την αριθ. 161/30-09-2019 (ΑΔΑ: 94Ν7ΩΚΗ-Θ9Κ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2927/Β΄/19.11.2013) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Την υπ’ αριθ. 16688/25-09-2019 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 

 

δείτε την  ανακοίνωση 

Σχόλια are closed.