ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 25/06/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αριθμός Πρωτοκόλλου : 10365/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360125
Πληροφορίες: Μ. Πολυκρέτη
Email: mpolikreti@naxos.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί
  και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206, παρ. 2 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 2 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. 3.iv του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).
 5. Την αριθ. 222/22-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΓΞΩΚΗ-ΜΑ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.
 6. Την υπ’ αριθ. 9688/15-06-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σχετικά με την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.
 7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΦΕΚ 2927/τ.Β΄/19-11-2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λόγω απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδου υπαλλήλου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε τους πίνακες και ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

 

Συνημμένα:

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.