ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ              Αριθμ. Πρωτ.: 862  Νάξος, 24-08-2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 25-08-2021 έως 31-08-2021
Συνημμένα έγγραφα:

Ανακοίνωση

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Σχόλια are closed.